Bhima Bhoi Samadhi Pitha , Khaliapali

Bhima Bhoi Samadhi Pitha , Khaliapali

Samadhi Pitha Gate
Bhima Bhoi Samadhi Pitha
Samadhi Pitha backside
Bhima Bhoi Samadhi Pitha Backside
Samadhi Pitha front side
Bhima Bhoi Samadhi Pitha Front