ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପୁରଣ ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପୁରଣ ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପୁରଣ ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ , ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

04/01/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (97 KB)